...

Bedrijf

Wabo en vergunningencoördinatie

Wabo en vergunningencoördinatie

Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is veel veranderd. Zo regelt de Wabo de omgevingsvergunning. Dit houdt in dat u één complete vergunning kunt aanvragen voor bijvoorbeeld bouwen, wonen, monumenten, natuur, milieu en strijdig gebruik met het bestemmingsplan. Dat kan u als aanvrager vele voordelen opleveren. Maar het is ook mogelijk om meerdere losse aanvragen te doen. Daar kunt u bewust voor kiezen als dit beter aansluit bij uw project.

Met de Wabo heeft u als aanvrager dus keuze. Maar wat is in uw geval nu wijsheid? Met onze kennis en expertise op het gebied van het omgevingsrecht en bouwregelgeving kan Leal Bouwconsultancy u precies de begeleiding bieden en het advies geven dat u nodig heeft bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

U kunt ons inschakelen voor de volgende activiteiten:

“Gemachtigde”

Wanneer u dit wenst kunnen wij als gemachtigde namens u optreden. Het voordeel is dat er één aanspreekpunt is en u niet lastig gevallen wordt door de gemeente. U kunt zich dan helemaal richten op het voorbereiden van de bouwwerkzaamheden en wij onderhouden de contacten met de gemeente. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot uw aanvraag of andere werkzaamheden waar u ons voor machtigt.
Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij in uw specifieke geval voor u kunnen betekenen.

Benieuwd waar wij u bij kunnen ondersteunen?

Bekijk onze diensten of neem vrijblijvend contact met ons op.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.